متن نهج البلاغه

نهج‌البلاغه: خطبه 208

نهج‌البلاغه: خطبه 208

امام علی (ع) از بررسی جنایات جمل و جنایات سران فتنه در بصره سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 207

نهج‌البلاغه: خطبه 207

امام علی (ع) از حقوق اجتماعی و ضرورت حق گرای در حکومت اسلامی و راههای اصلاح فرد و جامعه سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 206

نهج‌البلاغه: خطبه 206

امام علی (ع) از ستایش در برابر نعمتها و درخواست خوبیها از خدا سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 205

نهج‌البلاغه: خطبه 205

امام علی (ع) از نشانه های روشن حق و امداد الهی در نیکوکاری سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 204

نهج‌البلاغه: خطبه 204

امام علی (ع) از عجز انسان از توصیف پرودگار و ویِژگی ها و صفات پروردگار سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 203

نهج‌البلاغه: خطبه 203

امام علی (ع) با خداوند شکوه از نافرمانی ها و سرپیچی ها می کند
نهج‌البلاغه: خطبه 201

نهج‌البلاغه: خطبه 201

امام علی (ع) از انواع روایت در میان مردم و مجازات اخروی دروغ پردازی سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 200

نهج‌البلاغه: خطبه 200

امام علی (ع) از نکوهش تجمل گرایی و راههای بکارگیری سرمایه و نکوهش ربانیت می پردازد
نهج‌البلاغه: خطبه 199

نهج‌البلاغه: خطبه 199

امام علی (ع) از ضربه پذیربودن شامیان در جنگ و علل سقوط کوفیان سخن می گوید