متن نهج البلاغه

نهج‌البلاغه: خطبه 198

نهج‌البلاغه: خطبه 198

امام علی (ع) از ویژگی های مبارزانی امام حسن (ع) و امام حسین (ع) سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 197

نهج‌البلاغه: خطبه 197

امام علی (ع) از پرهیز از ناسزاگویی به دشمن و برخورد انسانی با دشمن سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 196

نهج‌البلاغه: خطبه 196

امام علی (ع) از محاکمه سران فتنه و اعتراض سران جمل به حکومت عادلانه امام سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 195

نهج‌البلاغه: خطبه 195

امام علی (ع) از دنیاشناسی و ضرورت توجه به فناپذیری دنیا سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 194

نهج‌البلاغه: خطبه 194

امام علی (ع) در نکوهش دنیا و دنیاپرستی و یادآوری مرگ سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 193

نهج‌البلاغه: خطبه 193

درد و دل امام علی (ع) با پیامبر (ص) به هنگام دفن حضرت فاطمه (س) در قبرستان بقیع
نهج‌البلاغه: خطبه 192

نهج‌البلاغه: خطبه 192

امام علی (ع) درباره حق و پایداری و استقامت در راه حق سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 191

نهج‌البلاغه: خطبه 191

امام علی (ع) درباره معاویه و نیرنگ ها و حیله های او سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 190

نهج‌البلاغه: خطبه 190

امام علی (ع) از نماز و اهمیت و ثواب نماز و تاثیر آن در ریزش گناهان سخن می گوید