متن نهج البلاغه

نهج‌البلاغه: خطبه 180

نهج‌البلاغه: خطبه 180

امام علی (ع) از خطر تفرقه و شیطان زدگی و علل فرار و وابستگی ها سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 179

نهج‌البلاغه: خطبه 179

امام علی (ع) از روانشناسی اجتماعی مردم کوفه و علل شکست و سقوط مردم کوفه سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 178

نهج‌البلاغه: خطبه 178

امام علی (ع) از راه خداشناسی و شناخت صفات و ویژگیهای خدا سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 177

نهج‌البلاغه: خطبه 177

امام علی (ع) از علم فراگیر خدا به همه موجودات و ویژگی های بعثت پیامبر (ص) سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 176

نهج‌البلاغه: خطبه 176

امام علی (ع) از علل پذیرفتن حکمیت در صفین و شرایط حکمیت سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 175

نهج‌البلاغه: خطبه 175

امام علی (ع) از ضرورت عمل گرایی و ایمان و استقامت و نکوهش نفاق و دورویی سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 174

نهج‌البلاغه: خطبه 174

امام علی (ع) از علم غیب امام به همه حوادث فرد و جامعه سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 173

نهج‌البلاغه: خطبه 173

امام علی (ع) درباره خونخواهی از عثمان و اقداماتی که می ابیست انجام می گرفت سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 172

نهج‌البلاغه: خطبه 172

امام علی (ع) از سفارش به تقوا و گریز از دنیا سخن می گوید