متن نهج البلاغه

نهج‌البلاغه: خطبه 9

نهج‌البلاغه: خطبه 9

امام علی(ع) به نکوهش ادعاهای باطل ناکثین و نفی شعار زدگی و ضرورت عملگرایی سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 8

نهج‌البلاغه: خطبه 8

امام علی(ع) در عرصه سیاست به یکی از مسایل مهم اخلاقی اشاره می کند و آن وفای به عهد و نکوهش نفاق و دورویی
نهج‌البلاغه: خطبه 7

نهج‌البلاغه: خطبه 7

امام علی(ع) از علل شیطان زدگی انسانها و سلطه شیطان بر زندگی انسان سخن می گوید.
نهج‌البلاغه: خطبه 6

نهج‌البلاغه: خطبه 6

امام علی(ع) به ترسیم تاریخ سیاسی پس از رسول خدا(ص) می پردازد
نهج‌البلاغه: خطبه 5

نهج‌البلاغه: خطبه 5

امام علی(ع)روش مبارزه با فتنه های اجتماعی پس از اوضاع سقیفه را بیان می کند
نهج‌البلاغه: خطبه 4

نهج‌البلاغه: خطبه 4

امام علی(ع) ترسیم تاریخ سیاسی دورانش و همچین برگزیدن صبر در تلخیهای سیاست می پردازد
نهج‌البلاغه: خطبه 3

نهج‌البلاغه: خطبه 3

امام علی(ع) در خطبه شقشقیه فضای حاکم در جامعه بعد از رحلت پیامبر(ص)را ترسیم می کند.
نهج‌البلاغه: خطبه 2

نهج‌البلاغه: خطبه 2

امام علی(ع) فضای سیاسی جاهلیت عرب بعد از بازگشت از صفین را ترسیم می کند
نهج‌البلاغه: خطبه 1

نهج‌البلاغه: خطبه 1

امام علی(ع) در خطبه اول نهج البلاغه از قدرت لایتنازل الهی در آفرینش جهان سخن می گوید