تیزر  گزیده ای از پیام حضرت آیت الله سید محمد جواد علوی بروجردی به کنگره

تیزر گزیده ای از پیام حضرت آیت الله سید محمد جواد علوی بروجردی به کنگره