تیزر گزیده ای از پیام آیت الله  العظمی مکارم شیرازی به کنگره

تیزر گزیده ای از پیام آیت الله العظمی مکارم شیرازی به کنگره