امام علی (ع) :‌شادی مومن به فرمانبرداری از پرورگارش است و...

امام علی (ع) :‌شادی مومن به فرمانبرداری از پرورگارش است و...

امام علی (ع):
شادی مومن به فرمانبرداری از پروردگارش است و اندوه او بر گناه خویش است.
غررالحکم -ج۴-ص136