امام علی (ع)‌ :هرکس امر به معروف کند مایه پشت گرمی مومنان است

امام علی (ع)‌ :هرکس امر به معروف کند مایه پشت گرمی مومنان است

امام علی (ع):‌
هرکس امر به معروف کند مایه پشت گرمی و قوت مومنان می شود و هرکه نهی ار منکر نماید بینی منافقان را به خاک می مالد.