ثبت نام و ارسال مقالات

ثبت نام و ارسال مقالات

مقاله علمی – پژوهشی شامل عنوان، نام و نام خانوادگی نویسنده یا نویسندگان، چکیده، واژگان کلیدی، مقدمه، روش تحقیق، تجزیه و تحلیل، نتیجه گیری و منابع باشد. حجم مقاله حداکثر 15 صفحه بیشتر نباشد.
نام و نام خانوادگي نويسندگان با فونت 12 B Nazanin پررنگ باشد.
حاشیه نگارش مقالات از بالا ، پایین، چپ و راست صفحه به اندازه 3 سانتی متر در قطع A4  باشد.
قلم نگارش برای متن از  فونت B Nazanin 12  و برای سر تیترها از فونت B Nazanin 14 استفاده گردد.
عنوان مقاله گویا و بیانگر محتوای مقاله با فونت 16 B Nazanin پررنگ باشد. نام و نام خانوادگی، درجه علمی و موسسه ای که مولف در آن اشتغال دارد، زیر عنوان قید شود. 
چکیده مقاله، شرح مختصر و جامعی از محتوای مقاله شامل بیان مسئله، هدف، ماهیت و چگونگی پژوهش، نکته های مهم نتیجه و بحث است. تعداد کلمات چکیده از 150 کلمه بیشتر نباشد.
مقدمه مقاله بیانگر مسئله پژوهش است. محقق باید پیشینه پژوهش و ارتباط آن را با موضوع مقاله به اجمال بیان و در پایان به انگیزه تحقیق اشاره نماید.
روش تحقیق باید به اجمال بیانگر چگونگی و فرآیند انجام پژوهش باشد. 
داده ها و نتیجه های به دست آمده باید به گونه ای منطقی و مفید ارایه گردد و به این منظور می تواند همراه با جدول، نمودار، نگاره و عکس باشد.
ارجاع های متن مقاله داخل کمان (نام خانوادگی سال انتشار، شماره صفحه)؛ مانند (عبدالحسین امینی، 22:1377). شیوه ارجاع به منابعی که بیش از دو نفر نویسنده دارند نیز به این گونه خواهد بود (عبداللهی و همکاران، 22:1974)
در ذکر مشخصات انتشاراتی در فهرست منابع مقاله از شیوه زیر پیروی شود:
مقاله: نام خانوادگی، نام (سال انتشار)«نام مقاله»، نام مترجم، نام نشریه، دوره یا سال شماره
کتاب: نام خانوادگی، نام (سال انتشار) عنوان کتاب، نام مترجم، مصحح، یا سایر افراد، شماره جلد، نوبت چاپ، محل انتشار، نام ناشر
نویسندگان فایل word و pdf مقاله را در قسمت ثبت نام آپلود نمایند.
مقالات برتر در مجلات علمی پژوهشی معتیر منتشر می گردد.
به مقالات برگزیده که بیش از یک نویسنده داشته باشند فقط یک جایزه تعلق خواهد گرفت.
دبیرخانه جشنواره می تواند اثرات راه یافته به بخش پایانی را در سایت به صورت الکترونیکی انتشار دهد.