فرم ثبت نام اشعار1

مشخصات فردی (اجباری):

نام و نام خانوادگی:
شماره تماس:
عنوان شعر:
فایل ورد شعر:

پرکردن موارد زیر اختیاری می باشد:

عکس پرسنلی:
ایمیل:
تحصیلات:
رشته تحصیلی:
رتبه علمی:
متن تصویر :