احادیث علوی

پوستر حدیث: ستیزه جویی نشانه نادانی

پوستر حدیث: ستیزه جویی نشانه نادانی

پوستر حدیث: ستیزه جویی نشانه نادانی
امام علی (ع):‌ همنشینی با نیکان نیکی می آورد

امام علی (ع):‌ همنشینی با نیکان نیکی می آورد

امام علی (ع):‌همنشینی با نیکان نیکی می آورد
امام علی (ع) :‌آرزو را کوتاه کنید و به سوی عمل بشتابید

امام علی (ع) :‌آرزو را کوتاه کنید و به سوی عمل بشتابید

امام علی (ع):‌ آرزو را کوتاه کنید و به سوی عمل بشتابید
امام علی (ع):‌ نیازهای مردم به شما نعمتی از سوی خداوند به شماست

امام علی (ع):‌ نیازهای مردم به شما نعمتی از سوی خداوند به شماست

امام علی (ع):‌نیازهای مردم به شما نعمتی از سوی خداوند به شماست
امام علی (ع)‌ :هرکس امر به معروف کند مایه پشت گرمی مومنان است

امام علی (ع)‌ :هرکس امر به معروف کند مایه پشت گرمی مومنان است

امام علی (ع) :‌هرکس امر به معروف کند مایه پشت گرمی و قوت مومنان می شود
امام علی (ع)‌ :‌از شقاوت و بدبختی است که انسان دنیای خود را

امام علی (ع)‌ :‌از شقاوت و بدبختی است که انسان دنیای خود را

امام علی (ع)‌:‌ از شقاوت و بدبختی است که انسان دنیای خویش را با خرج کردن
امام علی (ع)‌ : گوش را به خوب گوش دادن فرا بده ....

امام علی (ع)‌ : گوش را به خوب گوش دادن فرا بده ....

امام علی (ع) :‌گوش را به خوب گوش دادن عادت بده