دیدگاه اجتماعی

نظريه های مديريتی امام علی (ع)

نظريه های مديريتی امام علی (ع)

مسند مدیریت، امانتی الهی است که به مدیر سپرده شده است و او باید از این امانت الهی بشدت مراقبت کند
نظام قضايی امام علی (ع)

نظام قضايی امام علی (ع)

بی تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهای اسلامی و شیعی و مهمترین چهره نظام ساز برای قضای اسلامی است
نقش امام علی (ع) در احيای آثار تمدن اسلامی

نقش امام علی (ع) در احيای آثار تمدن اسلامی

امام علی (ع) پیش از هر اقدامی، درصدد احیای دین وارزشهای معنوی درحوزه اسلامی برآمد.