نشست های کنگره

نشست علمی - خبری کنگره در مدرسه علمیه خواهران حضرت حکیمه سپاهان شهر اصفهان

نشست علمی - خبری کنگره در مدرسه علمیه خواهران حضرت حکیمه سپاهان شهر اصفهان

اطلاع رسانی در خصوص برنامه ها و اهداف برگزاری کنگره
گزارش دومین پیش نشست علمی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع)

گزارش دومین پیش نشست علمی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع)

پیش نشست علمی با موضوع بررسی نظریه اشارات ولایی قرآن
گزارش اولین پیش نشست  علمی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع)

گزارش اولین پیش نشست علمی کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمومنین امام علی (ع)

پیش نشست علمی با موضوع نقش امام علی (ع)‌ در گسترش علوم اسلامی