گزارش تصویری

خبر تصویری نشست علمی در حوزه علمیه صدر اصفهان

خبر تصویری نشست علمی در حوزه علمیه صدر اصفهان

نشست علمی در حوره علمیه صدر اصفهان
خبر تصویری نشست مشترک شورای سیاستگذاری و کمیته علمی و متولیان کنگره

خبر تصویری نشست مشترک شورای سیاستگذاری و کمیته علمی و متولیان کنگره

نشست کاری سالن علامه مجلسی (ره)‌ موسسه تحقیقات و نشر معارف اهل البیت (ع)‌ اصفهان