تیزر گزیده ای از پیام آیت الله العظمی مظاهری به کنگره

تیزر گزیده ای از پیام آیت الله العظمی مظاهری به کنگره