تیزر گزیده ای از پیام آیت الله  العظمی صافی گلپایگانی به کنگره

تیزر گزیده ای از پیام آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به کنگره