تیزر گزیده ای از پیام  حضرت آیت الله  العظمی صافی گلپایگانی به کنگره

تیزر گزیده ای از پیام حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی به کنگره