تیزر گزیده ای از پیام  حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی به کنگره

تیزر گزیده ای از پیام حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی به کنگره