تیزر گزیده ای از پیام آیت الله جوادی آملی به کنگره

تیزر گزیده ای از پیام آیت الله جوادی آملی به کنگره