تیزر گزیده ای از پیام حضرت  آیت الله جوادی آملی به کنگره

تیزر گزیده ای از پیام حضرت آیت الله جوادی آملی به کنگره