تیزر گزیده ای از پیام آیت الله العظمی وحید خراسانی به کنگره

تیزر گزیده ای از پیام آیت الله العظمی وحید خراسانی به کنگره