تیزر گزیده ای از پیام  حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی به کنگره

تیزر گزیده ای از پیام حضرت آیت الله العظمی وحید خراسانی به کنگره