کتاب امام امیرالمومنین علی (ع)‌ از دیدگاه خلفا

کتاب امام امیرالمومنین علی (ع)‌ از دیدگاه خلفا

كتاب حاضر تحقيقي است تاريخي در مورد شخصيت امام علي (ع ) كه از زبان خلفاي راشدين وديگر خلفاي اموي و عباسي نقل گرديده است . چنانچه در مقدمه كتاب آمده است مولف سعي نموده ، صرف نظر از همه منابع تاريخي ، كلامي و ... كه در كتب معتبر اهل سنت آمده است ، گفتارهاي حديثي واعترافات رقباي اميرمومنان علي (ع ) را در اين كتاب جمع آوري نمايد
برخي از مطالب كتاب احاديثي است از پيامبر (ص ) در مورد مقام و منزلت امام علي (ع ) كه ناقلين اين احاديث خلفاي راشدين و معاويه بن ابي سفيان ميباشند .مولف عقيده دارد اگر تنها به همين احاديث كه رقباي سياسي علي (ع ) در باب امامت و ولايت آن بزرگوار نقل نموده اند اكتفا شود به هر كسي واجب است ولايت او را پذيرد و با پيروزي از مكتب او ( شيعه ) جاهل از دنيا نرود
در بخش ديگري از كتاب به اعترافات خلفاي راشدين و ديگر خلفاي اموي و عباسي در مورد مقام علمي ، اخلاقي ، سياسي و ... اشاره شده كه به عقيده مولف اين همه اعترافات گواه روشني است كه حضرت امير در امر خلافت و امامت افضل بر ديگران بوده است . و در پايان كتاب به پاره اي از مواردي كه حضرت علي (ع ) به حل معضلات و مشكلات علمي و سياست خلفاي قبل از خود اقدام نموده اند اشاره نموده وعقيده دارد كه اكثر پرسشها و شبهات يهود و نصاري در زمان خلفاي راشدين توسطعلي (ع ) پاسخ داده شده است
نكته ضعف كتاب : مولف در مقدمه شناسنامه كتاب ادعا نموده كه مدارك و منابع كتاب تنها منابع و مدارك روايي و تاريخي اهل سنت ميباشند ، در حاليكه در بسياري از مباحث از منابع روايي و تاريخي شيعه نيز نقل نموده است .
دسته بندي مطالب كتاب و ترجمه احاديث چندان روشن و واضح نيست . نكات مثبت :براي علاقمندان به شناخت ابعاد شخصيتي امير مومنان از ديدگاه دشمنان آن بزرگوار مطالب مفيدي جمع آوري شده است .