خبر تصویری افتتاحیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

خبر تصویری افتتاحیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)