خبر تصویری از افتتاحیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

خبر تصویری از افتتاحیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)