گزارش تصویری از اختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

گزارش تصویری از اختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)