گزارش تصویری از افتتاحیه آثار هنری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)

گزارش تصویری از افتتاحیه آثار هنری کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی (ع)