امام علی (ع)‌ : گوش را به خوب گوش دادن فرا بده ....

امام علی (ع)‌ : گوش را به خوب گوش دادن فرا بده ....

امام علی (ع):‌
گوش را به خوب گوش دادن عادت بده و به چیزی که در صلاح و خیر تو افزایشی نمی دهد گوش فرا مده