امام علی (ع)‌ :‌از شقاوت و بدبختی است که انسان دنیای خود را

امام علی (ع)‌ :‌از شقاوت و بدبختی است که انسان دنیای خود را

امام علی (ع)
از شقاوت و بدبختی است که انسان دنیای خویش را با خرج کردن دینش حفظ کند