امام علی (ع):‌ نیازهای مردم به شما نعمتی از سوی خداوند به شماست

امام علی (ع):‌ نیازهای مردم به شما نعمتی از سوی خداوند به شماست

امام علی (ع)‌:‌
نیازهای مردم به شما نعمتی از سوی خداوند به شماست پس آنها را غنیمت بشمرید و در رفع آن کوشا باشید.