امام علی (ع) :‌آرزو را کوتاه کنید و به سوی عمل بشتابید

امام علی (ع) :‌آرزو را کوتاه کنید و به سوی عمل بشتابید

امام علی (ع):‌
آرزو را کوتاه کنید و به سوی عمل بشتابید و از فرارسیدن ناگهانی مرگ و اجل بپرهیزید.