امام علی (ع):‌ همنشینی با نیکان نیکی می آورد

امام علی (ع):‌ همنشینی با نیکان نیکی می آورد

امام علی (ع):‌
همنشینی با نیکان نیکی می آورد مثل باد که وقتی به بوی خوش گذر می کند با خود بوی خوش می آورد