تاریخ های مهم کنگره

تاریخ های مهم کنگره

تاریخ شروع پذیرش آثار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۱ 

 تاریخ خاتمه پذیرش آثار : ۱۳۹۸/۸/۱۰ 

 تاریخ برگزاری : ۲۶ دی ماه ۱۳۹۸