اختتامیه کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امام علی علیه السلام