اطلاعیه شماره 7 دبیرخانه کنگره

اطلاعیه شماره 7 دبیرخانه کنگره

با توجه به مشکلات ایجاد شده در خصوص ویروس کرونا مهلت ثبت نام در مسابقه کتابخوانی علوی  ویژه دانش آموزان تا پایان وقت اداری 28 فروردین ماه 99 تمدید شد. 
شرایط و نحوه ثبت نام مسابقه بزرگ کتابخوانی