گزارش تصویری از اهدای لوح به معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)

گزارش تصویری از اهدای لوح به معاون فرهنگی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان)