قضاوتها و مشورتها

نظام قضايی امام علی (ع)

نظام قضايی امام علی (ع)

بی تردید حضرت امیرالمؤمنین(ع) محور قضاوتهای اسلامی و شیعی و مهمترین چهره نظام ساز برای قضای اسلامی است
عدالت در قضاوت در کلام امام علی (ع)

عدالت در قضاوت در کلام امام علی (ع)

قاضی باید به همه مردم به طور مساوی بنگرد و تفاوت و تبعیض بین متخاصمان قایل نشود
تأمین نیازهای  قاضی در کلام امام علی (ع)

تأمین نیازهای قاضی در کلام امام علی (ع)

تامین بودن قاضی چه از لحاظ مالی و چه از لحاز روحی و روانی از مسایل مهم در قضاوت است
ویژگی قضات در کلام امام علی (ع)

ویژگی قضات در کلام امام علی (ع)

شرایط و ویژگیهای قضات برگرفته از نامه 53 نهج البلاغه
 نظام قضائی از نظر امام علی (ع)

نظام قضائی از نظر امام علی (ع)

بهترین و شایسته ترین الگوی قضایی سیره قضایی امام علی (ع) است که باید برای قضاوت الگو قرار گیرد
امام علی (ع) و قضات خطاکار

امام علی (ع) و قضات خطاکار

چند نمونه از برخورد امام علی (ع) با قضات خطاکار
نظارت بر قضات از نظر امام علی (ع)

نظارت بر قضات از نظر امام علی (ع)

امام علی (ع) انتخاب قاضى از هر جهت دقت کن دقّتى بلیغ و رسا
گزینش قاضی از نظر امام علی (ع)

گزینش قاضی از نظر امام علی (ع)

معیارهایی که امام علی(ع) برای گزنیش منصب قضاوت برای افراد متصدی بر می گزیند
عدالت در قضاوت از دیدگاه امام علی (ع)

عدالت در قضاوت از دیدگاه امام علی (ع)

نظام صحیح اسلام و جامعه حق باید بر اساس عدالت و قضاوت به حق و عدل تشریعی برقرار باشد