متن نهج البلاغه

نهج‌البلاغه: حکمت 479

نهج‌البلاغه: حکمت 479

امام علی (ع): بدترین برادران آن است که آدمى براى او دچار زحمت شود
نهج‌البلاغه: حکمت 478

نهج‌البلاغه: حکمت 478

امام علی (ع): خداوند از جاهلان پیمان فراگیرى نگرفت تـا ایـنـکـه از دانـشـمـنـدان پـیـمـان آمـوخـتـن گـرفـت.
نهج‌البلاغه: حکمت 477

نهج‌البلاغه: حکمت 477

امام علی (ع): : سخت ترین گناهان گناهى است که گنهکار آن را ناچیز بشمارد.
نهج‌البلاغه: حکمت 476

نهج‌البلاغه: حکمت 476

امام علی (ع): عدالت را به کار گیر، و از سختگیرى و ستم کردن حذر کن
نهج‌البلاغه: حکمت 475

نهج‌البلاغه: حکمت 475

امام علی (ع): قناعت گنجى است که تمام نمى شود.
نهج‌البلاغه: حکمت 474

نهج‌البلاغه: حکمت 474

امام علی (ع): مجاهد شهید در راه خدا پاداشش بیشتر از کسى نیست که قدرت بر گناه داشته ولى خوددارى نموده.
نهج‌البلاغه: حکمت 473

نهج‌البلاغه: حکمت 473

به حضرت گفتند: اى امیرمؤمنان، چه مى شد اگر مویت را خضاب مى کردى؟ آن حضرت فرمود:
نهج‌البلاغه: حکمت 472

نهج‌البلاغه: حکمت 472

امام علی (ع) در دعایى که با آن طلب باران نمود، گفت:
نهج‌البلاغه: حکمت 471

نهج‌البلاغه: حکمت 471

امام علی (ع): در خاموشى از سخن حکیمانه خیرى نیست، چنانکه در گفتار جاهلانه خیرى وجود ندارد.