متن نهج البلاغه

نهج‌البلاغه: خطبه 171

نهج‌البلاغه: خطبه 171

امام علی(ع) از نکوهش اهل جمل و دفاع از حق خویش سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 170

نهج‌البلاغه: خطبه 170

امام علی (ع ازرویارویی با لشکر معاویه در صفین و حق گرایی سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 169

نهج‌البلاغه: خطبه 169

امام علی (ع) از ره آورد شوم اطاعت نکردن از حکومت الهی سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 168

نهج‌البلاغه: خطبه 168

امام علی (ع) از معرفی قاتلان عثمان و ضرورت پرهیز از تفرقه و جدایی سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 167

نهج‌البلاغه: خطبه 167

امام علی (ع) از معرفی قتل عثمان و ضرورت پرهیز از تفرقه و جدایی سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 166

نهج‌البلاغه: خطبه 166

امام علی (ع) از ويژگیهای دوران ابتدای حکومتش سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 165

نهج‌البلاغه: خطبه 165

امام علی (ع) از ضرورت پرهیز از روحیات ملتهای آلوده و علل پیروزی و شکست ملتها سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 164

نهج‌البلاغه: خطبه 164

امام علی (ع) از شگفتی آفرینش انواع حیوانات و انواع پرندگان و آفرینش طاووس سخن می گوید
نهج‌البلاغه: حکمت 480

نهج‌البلاغه: حکمت 480

امام علی (ع): زمانى که مؤمن برادرش را به خشم آورد از او جدایى نموده.