متن نهج البلاغه

نهج‌البلاغه: خطبه 189

نهج‌البلاغه: خطبه 189

امام علی (ع) از تقوا و پرهیزگاری و توصیف اسلام سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 188

نهج‌البلاغه: خطبه 188

امام علی (ع) درباره پیامبر و فداکاری های خویش در زمان پیامبر (ص) سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 187

نهج‌البلاغه: خطبه 187

امام علی (ع) درباره بعثت پیامبر(ص) و گریز از دنیا سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 186

نهج‌البلاغه: خطبه 186

امام علی (ع) درباره ستایش و حمد الهی و مواعظ اخلاقی سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 185

نهج‌البلاغه: خطبه 185

امام علی (ع) از ویژگیها و خصوصیات و حالات منافقین سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 184

نهج‌البلاغه: خطبه 184

امام علی (ع) از ویژگیهای متقیان و خداترسان سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 183

نهج‌البلاغه: خطبه 183

امام علی (ع) از ضرورت افشا کردن منافق نفوذی سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 182

نهج‌البلاغه: خطبه 182

امام علی (ع) از ضرورت حمد و ستایش خداوند و قانونمندی آفرینش سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 181

نهج‌البلاغه: خطبه 181

امام علی (ع) از شناخت ویژگیهای و صفات الهی و راه رسیدن عقول بشری به خداوند و علم فراگیر خداوند بر موجودات سخن می گوید