متن نهج البلاغه

نهج‌البلاغه: خطبه 235

نهج‌البلاغه: خطبه 235

امام علی (ع) درباره عثمان و شرایط زمانه سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 234

نهج‌البلاغه: خطبه 234

امام علی (ع) درباره موضوعات مختلف همچون بعثت پیامبران، تعصب های ناروا و ...سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 233

نهج‌البلاغه: خطبه 233

امام علی (ع) از حمد و سپاس الهی و سفارش به تقوا و پرهیزکاری سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 232

نهج‌البلاغه: خطبه 232

امام علی (ع) در ستایش الهی و سفرش به تقوای الهی سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 231

نهج‌البلاغه: خطبه 231

امام علی (ع) درباره ایمان و هجرت سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 230

نهج‌البلاغه: خطبه 230

امام علی (ع) از سفارش به تقوا و پرهیزکاری و یاد مرگ سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 229

نهج‌البلاغه: خطبه 229

امام علی (ع) از پیشامدهای ناگوار روزگار سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 228

نهج‌البلاغه: خطبه 228

امام علی (ع) درباره توحید و حق و ویژگیهای حق سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 227

نهج‌البلاغه: خطبه 227

امام علی (ع) در حمد و ستایش الهی و عجایب آفرینش سخن می گوید