متن نهج البلاغه

نهج‌البلاغه: خطبه 226

نهج‌البلاغه: خطبه 226

امام علی (ع) از عمق اندوه و حزن از دست دادن پیامبر شکو می کند
نهج‌البلاغه: خطبه 225

نهج‌البلاغه: خطبه 225

امام علی (ع) از شناخت روحیات متفاوت انسانها و علل اختلافات روانی انسانها سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 224

نهج‌البلاغه: خطبه 224

امام علی (ع) از ویژگی های اهل بیت (ع) در فصاحت و بلاغت و سخنوری سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 223

نهج‌البلاغه: خطبه 223

امام علی (ع) از نفی انواع سوء استفاده ها و تقسیم مساوی بیت المال سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 222

نهج‌البلاغه: خطبه 222

امام علی (ع) از ویژگی های بعثت و روش تبلیغی رسول خدا (ص) سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 221

نهج‌البلاغه: خطبه 221

امام علی (ع) از ره آورد تقوی و پرهیزکاری و غنیمت شمردن فرصتها و ضرورت یادآوری مرگ سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 220

نهج‌البلاغه: خطبه 220

امام علی (ع) از هجوم مردم برای بیعت با امام و شرکت همه اقشار در بیعت با امام سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 219

نهج‌البلاغه: خطبه 219

امام علی (ع) از ویژگی های مالک اشتر و نقش مالک اشتر در جامعه خبر می دهد
نهج‌البلاغه: خطبه 218

نهج‌البلاغه: خطبه 218

امام علی (ع) از علم فراگیر الهی و درخواست عفو و گذشت از خدا سخن می گوید