متن نهج البلاغه

نهج‌البلاغه: خطبه 217

نهج‌البلاغه: خطبه 217

امام علی (ع) از دنیاشناسی و شناخت اهل دنیا و حالتهای گوناگون دنیا سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 216

نهج‌البلاغه: خطبه 216

امام علی (ع) از روش دعا برای رفع نیازمندی ها و روزی فراوان الهی سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 215

نهج‌البلاغه: خطبه 215

امام علی (ع) از پرهیز از ظلم و ستم و ضرورت هشیاری و بیداری رهبری و عدالت اقتصادی در جامعه سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 214

نهج‌البلاغه: خطبه 214

امام علی (ع) از دنیاشناسی و شناخت اهل دنیا و حالات گوناگون دنیا سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 213

نهج‌البلاغه: خطبه 213

امام علی (ع) از ضرورت توجه به لطف خدا و فناپذیری دنیا و ضرورت یادآوری مرگ سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 212

نهج‌البلاغه: خطبه 212

امام علی (ع) از نکوهش غفلت زدگی و ضرورت یادآوری عذاب جهنم سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 211

نهج‌البلاغه: خطبه 211

امام علی (ع) از ارزش اعتدال و میانه روی و ضرورت محاسبه نفس سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 210

نهج‌البلاغه: خطبه 210

امام علی (ع) از راه خدا و مراحل خودسازی سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 209

نهج‌البلاغه: خطبه 209

امام علی (ع) از کشته شدن سران جنگ جمل و کشته شدن طلحه سخن می گوید