فضیلت و آداب زیارت

فضیلت زیارت امام علی (ع)

فضیلت زیارت امام علی (ع)

فضیلت زیارت امام علی(ع) که در روایات متعدد به آن اشاره شده است از آنجمله اجر هزار شهید و آمرزش گناهان
دعای امام علی (ع)

دعای امام علی (ع)

دعای امام علی (ع) که بنا بر نقل هر مكروب و محزونی بخواند آن را حق تعالى او را فرج كرامت فرمايد