متن نهج البلاغه

نهج‌البلاغه: خطبه 152

نهج‌البلاغه: خطبه 152

امام علی (ع) از راه اثابت خدا و ویژگی های امامان معصوم سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 156

نهج‌البلاغه: خطبه 156

امام علی (ع) از ضرورت پرهیزکاری و تقویت ایمان سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 239

نهج‌البلاغه: خطبه 239

امام علی (ع) از فضایل پیامبر (ص) سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 238

نهج‌البلاغه: خطبه 238

امام علی(ع) درباره حکمیت و خصوصیات مردمان سرزمین شام سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 237

نهج‌البلاغه: خطبه 237

امام علی (ع) از تشویق به عمل صالح و کار نیک سخن می گوید
نهج‌البلاغه: خطبه 236

نهج‌البلاغه: خطبه 236

امام علی (ع) از زمان هجرت پیامبر و شرایط آن زمانه را ترسیم می کند