فضیلت و آداب مسجد کوفه

اعمال ستون هفتم مسجد کوفه

اعمال ستون هفتم مسجد کوفه

ستون هفتم ستونی است که در آن حضرت آدم(ع) توفیق توبه یافت و اعمال این ستون
اعمال ستون پنجم مسجد کوفه

اعمال ستون پنجم مسجد کوفه

از اعمال ستون پنجم، خواندن دو رکعت نماز و این دعاست
اعمال دکه المعراج

اعمال دکه المعراج

از اعماب دکه المعراج خوادن دو رکعت نماز و بعد از فراغت از نماز خواندن این دعاست
اعمال ستون سوم مسجد کوفه

اعمال ستون سوم مسجد کوفه

اعمال ستون سوم مسجد کوفه، خواندن دو رکعت نماز و پس از فراغت از نماز خواندن این دعاست
اعمال باب الفرج (مقام نوح (ع))

اعمال باب الفرج (مقام نوح (ع))

اعمال مقام نوح را خواندن چهار رکعت نماز و پس از فراغت از نمازها خوندن این دعا بیان شده است.
مناجات امیرالمومنین (ع) در مسجد کوفه

مناجات امیرالمومنین (ع) در مسجد کوفه

مناجات امام علی (ع) با پروردگار از روز ندامت و پشیمانی و درخواست ایمنی از آن روز است.
اعمال محراب امیرالمومنین (ع)

اعمال محراب امیرالمومنین (ع)

از اعمال محراب امیرالمومنی ن(ع) خواندن دو رکعت نماز و بعد از سلام قرائت این دعا است.
اعمال باب امام صادق (ع)

اعمال باب امام صادق (ع)

اعمالی که برای مقام امام صادق(ع) در مسجد کوفه گفته شده دو رکعت نماز و خواندن این دعا است
نماز حاجت در مسجد کوفه

نماز حاجت در مسجد کوفه

نمازی مجرب برای برآورده شدن حاجات