احکام صادره

 حجت الاسلام و المسلمین عمادی عضو کمیته علمی کنگره

حجت الاسلام و المسلمین عمادی عضو کمیته علمی کنگره

حجت الاسلام و المسلمین جعفر عمادی عضو کمیته علمی کنگره
انتصاب دکتر هزار عضو شورای سیاستگذاری کنگره

انتصاب دکتر هزار عضو شورای سیاستگذاری کنگره

دکتر هزار را به عنوان عضو شورای سیاستگذاری کنگره
انتصاب دکتر مرتضوی عضو کمیته علمی کنگره

انتصاب دکتر مرتضوی عضو کمیته علمی کنگره

انتصاب دکتر مرتضوی عضو شورای سیاستگذاری کنگره
 دکتر بهرامی  پور عضو شورای سیاستگذاری کنگره

دکتر بهرامی پور عضو شورای سیاستگذاری کنگره

انتصاب دکتر بهرامی پور عضو شورای سیاستگذاری کنگره
 حجت الاسلام بیگی عضو کمیته علمی کنگره

حجت الاسلام بیگی عضو کمیته علمی کنگره

انتصاب حجت الاسلام بیگی عضو کمیته علمی کنگره
 دکتر منتظر القائم عضو کمیته علمی کنگره

دکتر منتظر القائم عضو کمیته علمی کنگره

انتصاب دکتر اصغر منتظر القائم عضو کمیته علمی کنگره