غدیر در قرآن

غدیر در تفاسیر

غدیر در تفاسیر

آیاتی که درباره واقعه غدیر در تفاسیر آن بیان شده است
آیات غدیر در تفاسیر

آیات غدیر در تفاسیر

این سه آیه از مهم ترین آیات نازل شده در غدیر خم هستند