آداب روز غدیر

آداب سیاسی روز عید غدیر

آداب سیاسی روز عید غدیر

آداب سیاسی که برای روز غدیر برشمرده اند عبارتند از
آداب اجتماعی روز عید غدیر

آداب اجتماعی روز عید غدیر

از آداب اجتماعی روز عید غدیر چنین بیان شده است :جشن و عید گرفتن و تبریک و تنهیت و...
آداب عبادی غدیر

آداب عبادی غدیر

آداب عبادی روز عید غدیر عبارتند از : نماز، روزه ، صدقه و....