حقوق اجتماعی

حقوق اجتماعی انسان از دیدگاه امام علی (ع)

حقوق اجتماعی انسان از دیدگاه امام علی (ع)

انسان همان موجودی است که آفرینش وی در زیباترین شکل ممکن صورت پذیرفته است
حقوق اجتماعی انسان از دیدگاه امام علی (ع)

حقوق اجتماعی انسان از دیدگاه امام علی (ع)

امام علی(ع) در اندیشه و عمل در پانزده قرن پیش برای انسان حقوقی را به رسمیت می شناسد